Dansk - English
Facebook logo
“Vores
Ressourcer
Plads
Miljø
Helbred
Energiforbrug
WEEE Targets
Batteries Targets
Packaging Targets
2016 Target: 45%
of WEEE avg.
Pom 2013-15
45
%
2019 Target: 65%
of WEEE avg.
Pom 2016-18
65
%
2012 Target: 25%
of Batt. avg.
Pom 2010-12
25
%
2016 Target: 45%
of Batt. avg.
Pom 2014-16
45
%
2015 Target: 55%
of All Packaging Waste
55
%

European Recycling Milestones
 • 1988

  Europa-Kommissionen skrev det første direktiv om at minimere de miljømæssige konsekvenser af WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – affald af elektrisk og elektronisk udstyr), fremme genanvendelse og reducere ressourceforbruget.

 • 1994

  Europa-Kommissionen fremlagde et nyt forslag om et direktiv om emballage og emballageaffald, der skulle være med til at harmonisere nationale tiltag. Direktivet forbedrede den hidtidige lovgivning, som blev indført i begyndelsen af 1980′erne og derefter revideret for at afklare definitionen af “emballage” og hæve målene for genvinding. I 2005 blev nye medlemsstater bevilget overgangsperioder, så de kunne indhente de eksisterende mål for genvinding og genbrug. Den 4. november 2013 vedtog Kommissionen et nyt forslag, der havde til formål at reducere brugen af plasticposer. 

 • 2003

  EU’s WEEE-direktiv, som blev vedtaget den 27. januar 2003, indførte en række vigtige begreber: “Princippet om producentansvar”, opfordringen til finansiering af affaldshåndtering (forureneren betaler-princippet) og oprettelsen af incitamenter til miljøvenligt design, harmonisering af nationale initiativer, etablering af fælles minimumstandarder for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), bevarelse af ressourcer (materialer og energi) – fremme af bedste praksis, omledning af WEEE fra lossepladser og forbrændingsanlæg – til fordel for miljøvenlig genanvendelse og andre former for genvinding.

 • 2006

  EU’s batteridirektiv trådte i kraft i september 2006. Det forbryder distribution af batterier med højt indhold af kviksølv og cadmium og opfordrer til indsamling og genbrug af batterier, akkumulatorer og tilsvarende affald for at minimere den negative påvirkning af miljøet.

   

Genanvendelse i Europa

For at fremme genanvendelse og et mere sikkert og grønnere miljø, har EU påbegyndt arbejdet med at udfase produktionen og anvendelsen af skadelige stoffer. Derudover arbejder EU aktivt med at anspore medlemsstaterne til at genavende og genbruge de værdifulde (og ofte skadelige) materialer ,som bruges i mange industri og husholdningprodukter. EU har et katalog af juridiske og økonomiske virkemidler til rådighed, som inkluderer:  Forbud mod deponi og forbrænding af genanvendeligt affald, indsamling af biologisk affald samt beskatning af affald, som er giftigt og ikke bæredygtigt. For at sikre et renere og sundere miljø har EU vedtaget klare og ambitiøse målsætninger for minimering af affald, samt genanvendelse og genbrug. EU’s lovgivning om producentansvar pålægger alle producenter af elektronik, batterier og emballage selv at sørge for den økonomiske forpligtelse forbundet med
indsamling af deres produkter, når de bliver til affald.

 

Hvorfor et  direktiv om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr?

 • Elektrisk og elektronisk udstyr er den hurtigst voksende kategori af affald. I de 28 EU lande ligger væksten på 2.5-2.7% årligt.
 • Før lovgivningen om producentansvar (WEEE direktivet), blev 90% af det genererede affald enten deponeret, forbrændt eller genindvundet uden forbehandling.
 • Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr er fuld af stoffer og materialer, som kan genbruges og som ydermere er skadelige for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. 
 • Illegal eksport fra elektrisk og elektronisk udstyr til den tredje verdens lande udgør en betydelig trussel mod miljøet.

 

Hvorfor et batteridirektiv?

 • Affaldsmængden genereret af batterier er konstant stigende og drives af den stigende efterspørgsel på batterier i miniaturestørrelse.
 • Fremme et mindre forurenet miljø ved at minimere mængderne af skadelige stoffer i batterier.
 • Batterier, der ikke overholder grænserne for farlige stoffer, er forbudt på det europæiske marked.
 • Fremme forskning og tilbyde økonomiske incitamenter til fremme af batteriers miljømæssige egenskaber i hele deres livscyklus.
 • Indtægterne fra genanvendelse er som regel tilstrækkelige til at dække alle udgifterne til indsamling og oparbejdning i sektoren.

 

Hvorfor et emballagedirektiv?

 • For at begrænse vægten og mængden af emballage af sikkerheds- og hygiejnehensyn.
 • For at reducere indholdet af skadelige stoffer og materialer i emballage.
 • For at fremme genanvendelig og genindvindelig emballage.

 

Yderligere information